top of page

Z dôvodu určitej straty dôvery vo finančnej sfére ako aj praktikám časti poisťovacích agentov sa poistenie ako pojem začalo spájať s termínmi ako "nutné zlo", "nedôvera", poprípade "vyhodené peniaze", na čo väčšina ľudí reaguje slovami "nemám záujem".

 

Istá poisťovňa na Slovensku v roku 2013 registrovala za dva zimné mesiace 321 poistných udalostí spôsobených tiažou snehu v celkovej výške 130 000 eur.

Aký je výsledok? Výsledok je taký, že priemerná výška plnenia na jednu poistnú udalosť dosiahla 405 eur! Takáto suma v zásade pokryje ani náklady na odpratanie zničenej strechy. Kde nastal problém?

Vývoj cien nehnuteľností za posledných 25 rokov svedčí o tom, že ceny nehnuteľností stúpli v závislosti od lokality aj viac ako 50-násobne.

Je teda poistná zmluva uzatvorená pred 25-timi rokmi dnes ešte relevantnou?

Za týchto okolností sa čoraz naliehavejšou stáva požiadavka skutočne komplexného riešenia finančnej situácie klientov.

Úverové produkty, majetkové poistenie, investície, zabezpečenie príjmu v prípade invalidity alebo inej nepredvídateľnej situácie sú oblasti, na ktoré nemožno nahliadať oddelene. Komplexnosť je preto základným východiskom pri zostavovaní produktového portfólia klienta.

ETICKÝ KÓDEX

KÓDEX ETIKY POISŤOVACIEHO MAKLÉRA
 

Tento kódex rešpektuje Kódex etiky v poisťovníctve, schválený Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (ďalej len SASP) a úzko nadväzuje na jeho ustanovenie. Asociácia presadzuje tieto normy a dbá na ich dodržiavanie s cieľom zabezpečovať dobrú povesť slovenského poisťovníctva.

Podriadení finanční agenti (PFA) musia predovšetkým hájiť záujmy svojich klientov, spracovávať pre nich optimálne poistné programy, a to tak z hľadiska ich potrieb, ako aj z hľadiska ponuky poistného trhu. Pritom je PFA povinný rešpektovať platné právne predpisy, uchovávať obchodné tajomstvá svojich klientov a dbať na dodržiavanie nižšie uvedených noriem:

A. Všeobecné zásady správania sa PFA

 • PFA sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými  vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s poisťovňami a so svojimi klientmi, 

 • PFA sa vo svojej činnosti  zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať,

 • v rámci hospodárskej súťaže PFA konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou,

 • PFA sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti,

 • PFA vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvo svojich klientov, ak im je toto tajomstvo v súvislosti s ich činnosťou zverené,

 • PFA sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a poisťovní, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľských činnostiach,

 • v prípade, že PFA nenájdu riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s inými sprostredkovateľmi, hľadajú riešenie prostredníctvom orgánov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve,

 • PFA spolupracujú so SASP pri presadzovaní a ochraňovaní svojich záujmov a potrieb súvisiacich s sprostredkovateľskou činnosťou,

 • PFA sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchle a kvalitne riešiť potreby a záujmy poisteného i poisťovateľa. 

B. Zásady správania sa zamestnancov sprostredkovateľských firiem

Zamestnanci maklérskych firiem sa riadia týmito etickými normami:

 • zamestnanci dôstojne reprezentujú svoju firmu aj poisťovníctvo, ktorého sú súčasťou,

 • zamestnanci sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov zamestnanca a firmy,

 • zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvá a to aj po ukončení svojho pracovného pomeru v poisťovníctve,

 • zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály svojej firmy, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie k prijímaniu či vyžadovaniu finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať,

 • v záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa zamestnanci sústavne starajú o svoje vzdelávanie.

C. Zásady správania sa PFA vo vzťahoch k poisťovniam

PFA dodržiavajú najmä tieto pravidlá:

 • PFA majú aktuálny prehľad o situácii na poistnom trhu, o jednotlivých poisťovniach a ich produktoch a sú jedným z prvkov súťaživosti na poistnom trhu,

 • pri umiestňovaní obchodu sa PFA správajú nestranne a profesionálne, vyvarujú sa najmä akéhokoľvek ohovárania či zvýhodňovania niektorej z poisťovní,

 • S poisťovňami udržiavajú PFA dobré vzťahy spolupráce, zakotvené spravidla v zmluvách o spolupráci.

 • PFA je vo svojom rozhodovaní nezávislý,

 • PFA nerozširuje informácie o situácii alebo správaní sa poisťovne, ktoré obsahujú nepresnosti alebo nedostatočne preukázané údaje,

 • PFA sa svojou činnosťou podieľa na vytváraní a udržovaní zdravého a funkčného poistného trhu.

D. Zásady správania sa  vo vzťahoch ku klientom

Maklérske firmy a ich zamestnanci sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 • PFA uplatňujú zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom,

 • PFA sú predovšetkým povinní zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne poistné programy ako z hľadiska ich potrieb, tak i z hľadiska ponuky poistného trhu,

 • rovnako sú PFA povinní poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny poistenia, ktoré by podľa ich názoru a presvedčenia bolo adekvátne pre riziká, ktoré chce klient pokryť,

 • PFA riešia a presadzujú poistné záujmy svojich klientov,

 • PFA dbajú na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poistenia klientov,

 • PFA poskytujú zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o poistných produktoch a poisťovniach. PFA nezamlčujú klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú uzatvorenia jeho poistenia. Svoje rady a informácie poskytujú PFA len v tých oblastiach, v ktorých sú odborne kompetentní,

 • PFA nedojednávajú poistenie so špekulatívnymi zámermi,

PFA sú zodpovední za komplexné spracovanie návrhov poistných programov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už uzatvorených poistení a za súčinnosť pri poistných i škodových udalostiach.

 

V Púchove 25.10.2010                                                                                                                                       Ing. Ján Pobežal

                                                                                                                                                                           generálny riaditeľ
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 

Čl. 1

Základné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Spoločnosťou a Klientom na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácií, ktoré súvisia s kvalitou alebo správnosťou služieb, ktoré spoločnosť poskytuje klientom na základe a v súvislosti so zmluvami uzavretými medzi spoločnosťou a klientom, najmä postupy a lehoty vybavovania týchto reklamácií, spôsob úhrady nákladov spojených s reklamáciami a osobitné súvisiace právne vzťahy.

 

Čl. 2

Definícia pojmov

1. Za sťažnosť a reklamáciu (ďalej len reklamácie) sa považuje ústne alebo písomné podanie klienta, v ktorom klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej spolupracovníkom spoločnosti.

2. Sťažnosť môže podať každý klient alebo jeho splnomocnený zástupca splnomocnený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom pre platné uplatnenie reklamácie sa požaduje splnomocnenie, na ktorom je podpis splnomocniteľa úradne osvedčený.

3. Klient osoba využívajúca službu spadajúcu pod pôsobnosť zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou.

 

Čl. 3

Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

1.  Reklamáciu klient môže podať niekoľkými spôsobmi a to:

a) Písomnou formou na adresu Spoločnosti uvedenú v záhlaví tohto dokumentu

b) Telefonicky na tel. linku + 421 917 54 88 17

c) Elektronickou formou na mailovú adresu info@trinityqq.sk

d) Prostredníctvom spolupracovníka Spoločnosti

e) Prostredníctvom zmluvného partnera Spoločnosti

Pokiaľ je reklamácia podaná inou formou než je uvedená v bodoch a) až e), je klient povinný zaslať reklamáciu písomnou formou na adresu Spoločnosti a to do 3 pracovných dní od podania reklamácie.

Na požiadanie klienta je spoločnosť povinná potvrdiť prevzatie jeho reklamácie.

2. Reklamáciu je klient povinný uplatniť spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku, a to najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, kedy mal klient možnosť dozvedieť sa o skutočnosti, ktorá je predmetom reklamácie. Ak všeobecne záväzný právny predpis stanovuje inú dobu zodpovednosti za vady služby poskytnutej spoločnosťou než je doba uvedená v predchádzajúcej vete a ak takýto predpis neumožňuje, aby sa zmluvné strany dohodli na odlišnej dobe je klient povinný uplatniť si reklamáciu najneskôr v lehote určenej týmto predpisom.

3. Pokiaľ si klient neuplatní reklamáciu v lehote podľa predchádzajúceho odseku jeho práva zo zodpovednosti za vady zanikajú.

SM 07 Smernica o spôsobe vybavovania sťažností Verzia 02 klientov a potenciálnych klientov v súlade s § 26 Zákona strana 3/3

4. Reklamácia musí obsahovať:

A) meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie. V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba.

B) určitý, zrozumiteľný a správny popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach

C)prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť (kópie zmlúv, Investičný dotazník, atď).

D) práva, ktoré klient reklamáciou uplatňuje

E) vlastnoručný podpis klienta

V prípade, ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti spoločnosť nie je povinná sa reklamáciou zaoberať a skúmať jej oprávnenosť, a to až do času kým klient neodstráni nedostatky svojej reklamácie, pričom lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až od okamihu odstránenie všetkých nedostatkov.

Čl. 4

Prijatie a vybavenie reklamácie

1. Reklamácia po doručení na adresu sídla Spoločnosti je odovzdaná Zodpovednému pracovníkovi (Compliance officer), ktorý zabezpečí zaevidovanie a riešenie reklamácie. Reklamácie sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do Spoločnosti.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do Spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie.

Sťažnosť musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej doručenia. V tejto lehote musí byť sťažovateľ písomne informovaný o spôsobe vybavenia sťažnosti. Lehotu 30 dní možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť na 60 dní, avšak sťažovateľ musí byť v lehote 30 dní upovedomený o predĺžení lehoty a dôvodoch na jej predĺženie.

Spôsob evidencie sťažností, záznam o sťažnosti a prípadných prijatých nápravných opatreniach:

Minimálne obsahové náležitosti záznamu o sťažnosti: meno, priezvisko a adresa bydliska sťažovateľa, resp. obchodné meno a sídlo sťažovateľa, predmet sťažnosti, dátum prijatia sťažnosti, identifikácia osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná, ak bola sťažnosť podaná na konkrétne osoby, postup posúdenia sťažnosti a vyhodnotenie, či je sťažnosť opodstatnená alebo nie, spôsob vybavenia sťažnosti, opatrenie prijaté na odstránenie nedostatkov, ak je sťažnosť opodstatnená dátum vybavenia sťažnosti.

2. Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú pre objasnenie reklamovanej skutočnosti, pričom ak túto odmietne poskytnúť, spoločnosť nie je povinná vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný skúmať ani jej opodstatnenosť.

3. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie, ktorá bola po jej posúdení vybavená ako oprávnená, znáša Spoločnosť. V prípade reklamácie, ktorá bola po jej posúdení vybavená ako neoprávnená, je klient povinný Spoločnosti uhradiť všetky náklady, ktoré spoločnosti vznikli v súvislosti s vybavovaním tejto reklamácie.

 

V Púchove 25.10.2010                                                                                                                                       Ing. Ján Pobežal

                                                                                                                                                                           generálny riaditeľ

bottom of page