top of page

Informácia poskytovaná dotknutým osobám

podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Procesy spracúvania osobných údajov*: Uzatváranie poistných a úverových zmlúv a zmlúv kapitálového trhu (ďalej len „Zmluva“) a správa Zmlúv.

 

Prevádzkovateľ

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ trinity QQ, s.r.o., so sídlom: Pod Lachovcom 1339/1, 020 01 Púchov, IČO: 45348821, DIČ: 2022946893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddieli: Sro, vo vložke 22478/R.

 

Účel spracúvania osobných údajov, dotknuté osoby a povinnosť dotknutej osoby poskytnúť údaje prevádzkovateľovi

Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia klientov a ich zástupcov, zachovanie možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, uzatváranie Zmlúv a ich správa vrátane likvidácie poistných udalostí a zaisťovania rizík, účel ochrany a domáhania sa práv poisťovne, pobočky poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne, banky, či investičnej spoločnosti (ďalej len „Partner“) voči ich klientom, plnenie povinností a úloh partnera podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) alebo osobitných predpisov. Dotknutými osobami sú klienti partnera. Prevádzkovateľ na dosiahnutie účelu spracúvania v zmysle Zákona spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt;

 • rodné číslo, dátum narodenia;

 • štátna príslušnosť;

 • druh a číslo dokladu totožnosti;

 • údaje preukazujúce schopnosť klienta plniť si záväzky zo Zmluvy, požadované zabezpečenie záväzkov zo Zmluvy, oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu, splnenie požiadaviek a podmienok na uzatvorenie Zmluvy a zdravotný stav v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzatvorení Zmluvy a na zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť plnenie. Dotknutá osoba, ktorá je klientom, je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi požadované údaje. Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.

 

Poskytovanie a zverejňovanie spracúvaných údajov

Prevádzkovateľ poskytuje spracúvané osobné údaje dotknutej osoby, zúčastnenej na poistnej udalosti. Prevádzkovateľ môže poskytnúť zaisťovni spracúvané údaje súvisiace s postúpením rizika. Prevádzkovateľ poskytuje na základe zákonnej povinnosti príslušnému orgánu štátnej správy v oblasti daní osobné údaje spracúvané v súvislosti so životným poistením. Prevádzkovateľ môže poskytovať spracúvané údaje na základe zákonných povinností alebo na preukázanie svojich práv súdom, exekútorom a orgánom činným v trestnom konaní. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom dodávateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné

údaje (sprostredkovateľov):

 • prostredníctvom sprostredkovateľov, poverených získavaním osobných údajov klientov;

 • prostredníctvom sprostredkovateľa – dodávateľa služby virtuálneho servera (iba Zmluvy uzatvárané elektronicky „online“ prostredníctvom web-stránky);

 • prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva podporné služby likvidácie poistných udalostí;

 • prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vykonáva hromadné tlače v mene prevádzkovateľa;

 • prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý vedie registratúru v mene prevádzkovateľa;

 • prostredníctvom dodávateľa asistenčných služieb a

 • prostredníctvom externej zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov bezpečnostnými opatreniami určenými ustanovením § 39 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Mgr. Daniela Kiseľová, Compliance Manager spoločnosti trinity QQ s. r. o., Pod Lachovcom 1339/1, 020 01 Púchov. Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou, ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ trinity QQ s. r. o., je prednostne určená e-mailová adresa daniela.kiselova@trinityqq.sk. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby; dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať kópiu týchto osobných údajov;

 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov; dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, ak nie sú potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a ak nie sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa;

 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému prevádzkovateľovi;

 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje; dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov;

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Obmedzenie práv dotknutej osoby

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je právnym základom spracúvania. Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné uplatniť, pretože činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje po dobu, ktorá je určená premlčacími lehotami podľa osobitných predpisov a zákonnou povinnosťou uchovávať spracúvané osobné údaje podľa osobitných predpisov.

* „spracovateľská činnosť“ podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

bottom of page